Algemene voorwaarden

 1. Alle diensten, verkopen, bestellingen, aannemingen en hoegenaamde overeenkomsten gebeuren onder toepassing van de algemene voorwaarden hieronder vermeld en waarvan de koper uitdrukkelijk erkent kennis te hebben en met welke algemene voorwaarden de koper uitdrukkelijk instemt.
   
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
   
 3. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht,staking,lock-out, e.d.m., niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
   
 4. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
   
 5. Ten aanzien van de consument waarborgt de verkoper de productgarantie volgens het geldende Belgische recht. Met name is de verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering. De klant moet de verkoper schriftelijk en aangetekend in kennis stellen van het gebrek binnen een termijn van 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld. Arbeidsloon voortvloeiend uit garantie-werkzaamheden vallen niet onder garantie. Elk persoon zonder de hoedanigheid van consument aanvaardt door ontvangst van levering het verkochte goed in de staat waarin het zich bevindt. De verkoper is niet aansprakelijk voor welk gebrek dan ook.
   
 6. De verkoper blijft eigenaar van het verkochte goed totdat de volledige prijs is betaald. De koper verbindt zich ertoe het geleverde goed intact en in dezelfde vorm te houden en niet te bewerken of te verwerken zolang de volledige prijs niet is betaald. Indien de verkoper schade zou lijden door niet naleving van deze bepaling door de koper zal de koper deze schade integraal vergoeden. Het risico gaat over bij levering.
   
 7. De facturen zijn steeds contant betaalbaar bij levering van de goederen, zonder disconto of korting, noch schuldvergelijking. Bij niet-betaling van de factuur is een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der gehele betaling.
   
 8. Bij niet betaling van de factuur is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
   
 9. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.
   
 10. Intresten en forfaitaire vergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
   
 11. Bij annulering van bestelling zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de totale som met een minimum van € 125,00.
   
 12. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.